Project Description

หลักสูตร BLS-NHCP สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์จริงได้ การฝึกอบรมประกอบด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติร่วมกับ ชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ALIVE Training kit สามารถวัดประสิทธิภาพการกดหน้าอกได้แบบเสมือนจริง (Real Time) ตั้งโปรแกรมการฝึกการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) แบบจำลองสถานการณ์ (Shock-Non Shock) พร้อมระบบประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI จาก Alive OS

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนสำหรับผู้สนใจทั่วไป มุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติล่าสุด และการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะสำหรับการช่วยชีวิตอย่างมีคุณภาพ (High-Quality CPR) สามารถนำทักษะและการเรียนรู้ไปช่วยชีวิตผู้ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ที่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาล (Out of Hospital Sudden Cardiac Arrest) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

Beginner Intermediate Advance
รายละเอียดของหลักสูตร 10 ชั่วโมง 60 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง
SUBJECTS COVERED Beginner Intermediate Advance
การช่วยหายใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝึกการช่วยชีวิตโดยการกดหน้าอก (Chest Compression)
ฝึกการช่วยหายใจ (Breathing) โดยการเป่าปาก
ฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าภายนอกอัตโนมัติ (AED)
วิธีการสังเกตุและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
วิธีการสังเกตุผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน)
การจัดระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
Beginner Intermediate Advance
1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยได้ดี 1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยได้ดี 1. สามารถอ่านเขียนภาษาไทยเข้าใจในภาษาไทยได้ดี
2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร 2. สามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร
3. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องผ่านระดับการทดสอบการอบรมระดับ Beginner 3. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องผ่านระดับการทดสอบการอบรมระดับ Beginner
4. ผู้เข้าฝึกอบรมต้องผ่านระดับการทดสอบการอบรมระดับ  Intermediate

เชิญคุณเข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน กับ ALIVE ของเราเดี๋ยวนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ALIVE เพื่อส่งเสริมการช่วยฟื้นคืนชีพ

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.