ALIVE Sharity : by Chiangmai hospital

ALIVE Sharity : แม้จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกวัน แต่การฝึกอบรบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support
ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องหมั่นทบทวนความรู้และวิธีปฏิบัติอยู่เสมอ Alive by IRIS ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
ที่ให้ชุดฝึก ALIVE ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ชุดฝึก ALIVE เป็นชุดฝึกการปั๊มหัวใจเสมือนจริงดำเนินการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มากกว่านั้นชุดฝึกปั๊มหัวใจเสมือนจริงนี้ยังได้รับการทดสอบความแม่นยำผลิตภัณฑ์แล้วจากหน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จากผลการรับรองระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำนี้จึงทำให้ผู้อบรมเชื่อมั่นในมาตรฐานชุดการฝึก