ALIVE Sharity : by Teach for life

Alive by iris ขอขอบคุณ “คณะ Teach for life-อาสาสอนช่วยชีวิต” ที่ได้ให้ “อุปกรณ์ชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และ AED ” ของเรา
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสื่อ การเรียนรู้ “การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (ระดับ 1)”
ให้กับนักเรียน โรงเรียนปรินส์ รอแยล วิทยาลัย จำนวน 372 คน และขอขอบคุณ คณะบุคคลากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยเผยแพร่ความรู้ผ่านอุปกรณ์ของเรา
ชุดฝึก ALIVE เป็นชุดฝึกการปั๊มหัวใจเสมือนจริงดำเนินการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มากกว่านั้นชุดฝึกปั๊มหัวใจเสมือนจริงนี้ยังได้รับการทดสอบความแม่นยำผลิตภัณฑ์แล้วจากหน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จากผลการรับรองระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำนี้จึงทำให้ผู้อบรมเชื่อมั่นในมาตรฐานชุดการฝึก